Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage.

Contactgegevens:
Fonteinsttraat 9
9772 Wannegem-Lede

Telefoon: 0497 48 53 84
E-mail: info@catherinevanthuyne.be
Ondernemingsnummer: BE0678 664 359

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
ntellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage of rechthoudende derden.

Indien u ze wil reproduceren of publiek gebruiken, dan moet u hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om de informatie op deze website te reproduceren voor persoonlijk gebruik, alsook het recht om deze gratis te verspreiden in beperkte kring. Het plaatsen van deze informatie op uw website, valt hier buiten.

Aanbrengen van een hyperlink
U mag zondermeer en ten alle tijden op websites die u toebehoren, een link aanbrengen naar deze website, zowel naar de homepage als naar een dieper gelegen pagina.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage levert grote inspanningen om de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden.

Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage de mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten, wel kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op de website staat, kan u ons contacteren: info@catherinevanthuyne.be

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software
De software op de website van Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage wordt aangeboden als service aan de klant en dient uitsluitend ter informatie. Afzonderlijke exemplaren mogen worden gedownload in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Door materialen van deze site te downloaden stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet met de voorwaarden instemt, mag u deze site niet gebruiken en geen materialen downloaden.
Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het door implicatie, uitsluiting of anderszins verstrekken van licenties of rechten onder een patent of handelsmerk van Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage of derden. Behalve wanneer dit hierboven uitdrukkelijk is aangegeven, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verstrekken van licenties of rechten onder Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage-copyright.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten
Documenten die door Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage worden gepubliceerd op de website van Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde toepassing of tegen inbreuk.

Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage kan onder geen enkele voorwaarde door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie, winst- of omzetderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.

Gebruik van diensten
Alle materialen, informatie of andere communicatie die u naar deze site overdraagt of verzendt, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en als materialen die niet uw eigendom zijn ("Communicatie"). Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage en de vertegenwoordigers van Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage hebben het recht om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarvan deel uitmaken, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het verzenden en overdragen van en naar deze site van illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht om gebieden op de website waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen of uitsluitend met elkaar communiceren, te bewaken of te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot chatrooms, bulletin boards of andere gebruikersforums, en de inhoud van de Communicatie. Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Communicatie, ongeacht of deze valt onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.

Privacy Beleid

Informatie die aan Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage wordt verzonden via formulieren op de website, valt onder de Privacy Policy van Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage.

Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Als u zich inschrijft op onze blog of om informatie te ontvangen, vragen we u :

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Als u zich inschrijft voor een opleiding, vragen we onderstaande gegevens om uw betaling per factuur in orde te brengen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam bedrijf
 • BTW-nummer

En overige persoonsgegevens die u actief aan ons doorgeeft bijvoorbeeld als u ons e-mailt, whatsappt of sms’t.

Met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken
Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het inschrijven voor een coachtraject of opleiding via de website.
 • Het verzenden van content mailings en/of updates van onze producten en diensten.
 • U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken
Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage hecht veel belang aan de veiligheid van uw gegevens en gaat daarom enkel in zee met leveranciers die conform de nieuwe GDPR wetgeving van 25/05/2018 werken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@catherinevanthuyne.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cathérine Van Thuyne, coaching en relaxatiemassage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@catherinevanthuyne.be

Fonteinstraat 9
9772 Wannegem-Lede (Kruisem)

 • T. 0497/48 53 84
 • M. info@catherinevanthuyne.be
 • BTW BE0678664359

Search